Одржавање инфраструктуре

Послови на одржавању инфраструктуре подразумевају активности на одржавању локалних и атарских путева, каналске мреже и зимску службу.

Редовно одржавање путева у општини Житиште подразумева послове којима се остварује безбедно и несметано одвијање саобраћаја возила и  кретања пешака, као и послови којима се чува употребна и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са законом (одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање коловоза у исправном и безбедном стању, санација ударних рупа асфалтном масом, кошење путног појаса на локалним путевима, уклањање снега и др.). ЈКСП “ЕКОС” врши одржавање следећих путних праваца на територији општине Житиште:

Локални путеви

Дужина

Житиште – Равни Тополовац

3 km

Банатски Двор – Торда

9,5 km

Рајић – Хетин (центар)

10 km

Пут кроз Банатско Вишњићево

3,3 km

Пут од Банатског Карађорђева до раскрснице према Српском Итебеју (Партизански пут од државног пута бр. 109 до државног пута бр. 108)

9 km

Банатски Двор – Јанков Мост (граница са територијом Града Зрењанина)

1,5 km

Нафташки пут

0,95 km

Пут кроз Житиште од семафора до обилазнице око Житишта

1,015 km

Пут за циглану

0,95 km

Такође, врши се и редовно одржавање атарских путева, каналске мреже у насељима у укупној дужини од 400 километара као и одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањање поледице са одговарајућом механизацијом и радницима.

 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer