Пошумљавање

Од 2011. године у саставу ЈКСП "ЕКОС" налази се и расадник у насељу Честерег за производњу шумског садног материјала.

Укупна површина расадника је 1,1 hа, а капацитет износи до 35.000 садница. Гајене врсте дрвећа су храст лужњак, липа, дивља трешња, дивља крушка, рашељка, сребрнолисни јавор, дуд, орах, брест, јасен и друге погодне врсте.

Највећи део произведених садница користи се за пошумљавање општине Житиште, односно за подизање пољозаштитних и ветрозаштитних појасева, као и за садњу појединачних стабала у насељима и парковима и за попуњавање постојећих дрвореда у општини Житиште. Преостали део садница се продаје на тржишту физичким и правним лицима. 

С обзиром на то да пошумљеност општине Житиште износи свега 1%, свакако да је даљи развој расадничке производње и наставак пошумљавања један од приоритета нашег јавног предузећа. У ту сврху сваке године врши се садња између осам и десет хиљада садница на територији општине Житиште и организују различите едукације становништва у циљу очувања постојећих и подизања нових шумских површина.

 


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer