ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕКОС", ЖИТИШТЕ

 

ИСТОРИЈАТ

Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС" основано је 1. априла 1990. године ради обезбеђивања услова за трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. Делатности предузећа су:

1) Одржавање јавних зелених површина;

2) Управљање комуналним отпадом;

3) Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом;

4) Снабдевање водом за пиће;

5) Пошумљавање и расадничка производња;

6) Одржавање инфраструктуре;

7) Управљање гробљима и;

8) Остале делатности.

Претежна делатност предузећа су услуге уређења и одржавања околине (8130). Органи јавног предузећа су Директор и Надзорни одбор. Седиште и просторије јавног предузећа су у Житишту, у улици Ђуре Јакшића бр. 2. Број радника у сталном радном односу износи 39 запослених лица.

МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈКСП „ЕКОС“

Мисија предузећа подразумева обезбеђење задовољавајућег нивоа квалитета у процесу пружања услуга, како би испунили очекивања клијената, сарадника, партнера и запослених радника.

Визија предузећа је да у складу са очекивањима свих становника и субјеката у општини Житиште будемо препознати као успешно и савремено предузеће за управљање и развој делатности које су у надлежности предузећа.

ЦИЉЕВИ

ВРЕДНОСТИ

 

 

MyMaps